သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေများ

စဉ်ဥပဒေအမည်မှတ်ချက်
၁။သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ် တီထွင်မှုဥပဒေ
(၂၅-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/၂၀၁၈)ဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
 (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၂)
<<<ဖတ်ရှုလေ့လာရန်>>>
ပြဋ္ဌာန်းပြီး
၂။စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာဥပဒေ
(၄-၇-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/၂၀၁၄)ဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၈)
<<<ဖတ်ရှုလေ့လာရန်>>>
၃။တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာဥပဒေဆောင်ရွက်ဆဲ
၄။နည်းပညာနှင့်သက်မွေးဆိုင်ရာ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေ
၅။နျူကလီးယားဥပဒေ
၆။သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ
No Name Of LawRemark
(1) Science, Technology and Innovation Law.
Proclamation No.(45/2018) of the Pyidaungsu Hluttaw Office was announced on (25-6-2018) .
 (Pyidaungsu Hluttaw Law No.22)
Read More…
Prescribed
(2)Standardization Law
The Law on Standards was promulgated on (4.7.2014) by Proclamation No. (60/2014) of the Pyidaungsu Hluttaw Office.
(Pyidaungsu Hluttaw Law No.(28)
Read More…
(3)Precision measurement Technology Law Ongoing
(4) Technical and Vocational Education and Training Law
(5)Nuclear law
(6)Information and Communication Technology Development Law